Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopiston harjoittelukoulu

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu on kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva hallinnollinen yksikkö. Oulun yliopiston harjoittelukoulusta käytetään vakiintunutta nimeä Oulun normaalikoulu. Koulussa opiskelee noin 900 oppilasta perusasteella ja 250 opiskelijaa lukiossa.

Harjoittelukoulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä Oulussa. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajakoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu-, ja kehittämistoimintaan. Lisäksi harjoittelukoulussa voidaan järjestää esiopetusta sekä täydennyskoulutusta mukaan lukien koulutusvienti. Oulun harjoittelukoulussa järjestetään myös perusopetukseen valmistavaa opetusta. Olemme yksi maailman Unesco-kouluista, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä kulttuuritietoutta ja edistää suvaitsevaisuutta.

Etsimme nyt Oulun yliopiston harjoittelukouluun

JOHTAVAA REHTORIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen. Johtava rehtori johtaa harjoittelukoulun toimintaa ja sen kehittämistä sekä päättää niistä koulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty yliopiston muun toimielimen tai henkilön tehtäväksi. Johtava rehtori vastaa harjoittelukoulun taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanille. Dekaani voi päätöksellään täsmentää johtavan rehtorin tehtäviä. Oppilaitoksen johtamisen ohella työssä keskeiseessä roolissa ovat yhteistyö yliopistoyhteisön sisällä sekä yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Työ edellyttää matkustusvalmiutta.

Tehtävän vaatimukset

Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön mukaan harjoittelukoulun johtavalta rehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa. Lisäksi häneltä edellytetään korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (1993/309) mukainen harjoittelukoulun lehtorin kelpoisuus, sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukainen rehtorin kelpoisuus ja kielitaito.

Muodollisen kelpoisuuden lisäksi johtavalta rehtorilta edellytetään hyvää koulutuksen ja käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamisosaamista, opetus- ja taloushallinnon tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalle luetaan ansioksi kokemus oppilaitosjohtamisesta (rehtori, apulaisrehtori), kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, näytöt pedagogisesta tutkimus-, kokeilu-, ja kehittämistoiminnasta sekä hyvät tietotekniset taidot.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 pykälän 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkaus

Johtava rehtori noudattaa kokonaistyöaikaa ja työskentelee soveltuvin osin yliopistojen toimistotyöaikaa koskevien määräysten mukaisesti, kuitenkin työn erikoisluonne huomioon ottaen. Hän noudattaa yliopistojen harjoittelukouluja koskevaa työehtosopimusta. Valitun henkilön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaatimustason 11 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuva palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa ja alkaa 1.8.2023 ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Jätä hakemuksesi sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 19.2.2023 (klo 23.59) Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) liitteineen, joilla hakija osoittaa kelpoisuutensa ja snsionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaaan haastatteluun. Lisäksi valinnassa voidaan hakijan suostumuksella käyttää soveltuvuusarviointeja

Lisätietoja

Dekaani Risto Honkonen, risto.honkonen(at)oulu.fi, p. 050 594 5793

Henkilöstöpäällikkö Emilia Vuoti, emilia.vuoti(at)oulu.fi p. 050 375 8055

Työsuhdemuoto Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2023
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/59
Julkaistu 24.01.2023
Haku päättyy 19.02.2023

Return to job vacancies