Humanistinen tiedekunta, Kielet ja kirjallisuus

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa! 

Haemme nyt Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan

suomen kielen yliopistonlehtoria

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2024 alkaen.

Suomen kielen opetushenkilökuntaan kuuluu vuoden 2024 alussa yksi professori ja viisi yliopistonlehtoria mukaan lukien nyt haettavana oleva tehtävä. Suomen kielen oppiaineeseen kuuluvat läheisesti myös S2-yliopisto-opettaja ja yleisen kielitieteen lehtori. Oppiaineeseen otetaan vuosittain noin 25 uutta pääaineopiskelijaa ja noin 12 sivuaineopiskelijaa.

Suomen kieli on yksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineista. Suuri osa suomen kielen opiskelijoista valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi perusasteelle ja lukioon. Osa sijoittuu esimerkiksi toimittajiksi, tiedottajiksi, kustannustoimittajiksi tai muihin viestintätehtäviin. Opintojen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa sivuaineena S2-oppiainetta.

Suomen kieli kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikköön. Oppiaineen tutkimuksen painoaloja ovat diskurssintutkimus, kognitiivinen semantiikka, oppijankielen tutkimus, sosiolingvistiikka sekä vuorovaikutuksen tutkimus. Tehtävän haltijan tutkimusalan ja -toiminnan odotetaan osaltaan vahvistavan suomen kielen ja Oulun yliopiston ihmistieteiden tutkimusta. Lisätietoa tutkimusyksiköstä löytyy sivulta https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/humanistinen-tiedekunta/kielet-ja-kirjallisuus.

Työtehtävät

  • Yliopistonlehtori opettaa suomen kielen perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen kursseja, tekee tutkimusta sekä hoitaa oppiaineen ja tiedekunnan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä 1 612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.
  • Tehtävän haltijan vastuulle kuuluu myös toimia opettajatuutorina ja HOPSien ohjaajana sekä ohjata ja tarkastaa kandidaatintutkielmia, pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää Oulussa työskentelyä.

Mitä tarjoamme?

Mitä etsimme?

Yliopistonlehtorin tehtävä edellyttää

  • soveltuvaa tohtorin tutkintoa, hyvää opetustaitoa ja kykyä ohjata opinnäytteitä
  • tutkimus- ja opetusansioita suomen kielen alalta. Yliopistonlehtorin odotetaan vahvistavan yksikön nykyistä tutkimusprofiilia.

Erityisesti arvostetaan laaja-alaista osaamista suomen kielen alalla, oman erikoisalueen tutkimuskokemusta ja kotimaista ja kansainvälistä julkaisuaktiivisuutta, pedagogista koulutusta sekä taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. Aikaisempi työkokemus opettajatuutorin ja HOPSien sekä opinnäytteiden ohjaajan tehtävistä lasketaan hakijalle eduksi. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito käyttää ja tuottaa erilaisia opetusmateriaaleja, perehtyneisyys opetusteknologioiden käyttöön sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Jollei valitulla henkilöllä ole työsuhteen alkaessa yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, hänen odotetaan suorittavan näitä kahden vuoden kuluessa vähintään 25 opintopisteen verran.

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty 1.1.2016 voimaan tulleessa Oulun yliopiston johtosäännössä.

Palkkaus

Yliopistonlehtorin palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 6–7 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteen alkaessa palkkaus on tyypillisesti n. 4 000 €–5 000 €.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kuinka hakea?

Hakemus liitteineen tulee lähettää rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 30.9.2023. Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  1. Enintään 3 sivun ansioluettelo (curriculum vitae).
  2. Julkaisuluettelo.
  3. Opetusportfolio tai vastaava selvitys, josta käyvät ilmi täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavan alla esitettyä opetusportfolion jäsennystä, ja sen pituus on enintään 3 sivua.
  4. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista, tutkimussuunnitelma ja motivaatiokirje. Nämä saavat olla yhteensä enintään 3 sivua.

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli).

Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/.

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS 

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana.

  • Opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä.

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen.

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö.

4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen.

5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet).

Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua antamaan opetusnäyte haettavan työsuhteen alalta erikseen päätettävästä aiheesta ja heille voidaan järjestää tilaisuus, jossa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä.

Lisätietoa

Tätä rekrytointiprosessia koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä professori Jari Sivoseen p. +358 40 580 5549, s-posti: jari.sivonen@oulu.fi.

Työsuhdemuoto Toistaiseksi
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.1.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Oulu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/372
Yhteys
  • Jari Oskari Sivonen, +358405805549
Julkaistu 01.09.2023
Haku päättyy 30.09.2023
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin