Humanistinen tiedekunta, Historia, kulttuuri ja viestintätieteet

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa sinuun luotetaan ja jossa voit hyödyntää osaamistasi, kehittää itseäsi ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000. Tervetuloa joukkoomme muuttamaan maailmaa!

Haemme nyt Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan

kulttuuriantropologian yliopistonlehtoria

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2024 alkaen.

Kulttuuriantropologia kuuluu humanistisen tiedekunnan historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikköön. Kulttuuriantropologiassa työskentelee nyt haettavana olevan yliopistonlehtorin lisäksi professori ja kaksi yliopistonlehtoria. Lisäksi oppiaineessa on akatemiatutkija, apulaisprofessori (tenure), tutkijatohtoreita, tohtorikoulutettavia ja projektitutkijoita. Oppiaine on kiinteässä yhteydessä arkeologian oppiaineeseen, jonka kanssa sillä on yhteiset perusopinnot ja opiskelijavalinta. Lisäksi kulttuuriantropologian oppiaineella on yhteisopetusta humanistisen tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa. Kulttuuriantropologian sisäänotto on 11 pääaineopiskelijaa vuodessa. Sivuaineopiskelijoiksi aineopintoihin valitaan vuosittain noin 10 opiskelijaa. Arkeologian kanssa yhdessä järjestettävät perusopinnot ovat vapaa sivuaine ja vuosittain sivuaineen suorittaa noin 20 opiskelijaa.

Yliopiston strategisista painopistealueista Ihmiset muuttuvassa maailmassa liittyy vahvimmin humanistisessa tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Hakijan tutkimusintressien edellytetään sopivan yhteen tämän kanssa. Kulttuuriantropologian oppiaineen oma tutkimustoiminta on viime vuosina keskittynyt seuraaviin teemoihin erityisesti pohjoisilla ja arktisilla alueilla: ympäristöantropologia (esim. resurssihyödynnys, ilmastonmuutos ja kestävyyden antropologia) ja poliittinen antropologia (esim. ympäristökonfliktit, kolonialismi, ihmisten liikkuvuus ja alkuperäiskansojen asema). Oppiaine on kiinnostunut vahvistamaan edellisten lisäksi opetustaan ja tutkimustaan lingvistisessä antropologiassa, soveltavassa antropologiassa ja uskontoantropologiassa, mutta myös muiden erityisalojen edustajia kannustetaan hakemaan avoinna olevaa tehtävää.

Työtehtävät

 • Yliopistonlehtorin vastuulle kuuluu tehdä tieteellistä tutkimustyötä, antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytteitä sekä hoitaa oppiaineen ja tiedekunnan toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä 1612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työaikasuunnitelman puitteissa.
 • Yliopistonlehtori opettaa kulttuuriantropologiaa perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. Hän myös osallistuu kandidaatintutkielmien, pro gradu -tutkielmien ja tutkimusalansa väitöskirjojen ohjaamiseen.
 • Yliopistonlehtori toimii omaopettajana ja hoitaa oppiaineen hallinnollisia tehtäviä.

Näiden tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää lähtökohtaisesti Oulussa työskentelyä.

Mitä tarjoamme?

Mitä etsimme?

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • hyvää opetustaitoa
 • kykyä ohjata opinnäytteitä
 • vähintään suomen kielen tyydyttävää hallintaa
 • sujuvaa englannin kielen taitoa

Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, oman erikoisalueen tutkimuskokemusta, kykyä tuottaa sekä kansallisia että kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä. Jollei valitulla henkilöllä ole työsuhteen alkaessa yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja, hänen odotetaan suorittavan näitä kahden vuoden kuluessa vähintään 25 opintopisteen verran.

Oppiaineen opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta opetusta järjestetään myös englannin kielellä.

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty 1.1.2016 voimaan tulleessa Oulun yliopiston johtosäännössä.

Palkkaus

Yliopistonlehtorin palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 6–7 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteen alkaessa palkkaus on tyypillisesti noin 4 000 € – 5 000 € välillä. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kuinka hakea?

Hakemus liitteineen tulee lähettää rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 4.6.2023. Liitä mukaan:

 1. Enintään 3 sivun ansioluettelo (curriculum vitae), jonka tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli.
 2. Julkaisuluettelo, jonka rakenteen tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/.
 3. Opetusportfolio tai vastaava selvitys, jossa toivotaan noudatettavaksi alla esitettyä opetusportfolion jäsennystä (enintään 3 sivua).
 4. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista (enintään 2 sivua) ja motivaatiokirje (enintään 1 sivu).
 5. Lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua).

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

 1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
  • opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä
 2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
 3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
 4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
 5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
 6. Opetuksen kehittämisen visio
  • tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa kulttuuriantropologian opetussuunnitelmaan.

Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua antamaan opetusnäyte haettavan työsuhteen alalta erikseen päätettävästä aiheesta ja heille voidaan järjestää tilaisuus, jossa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä.

Lisätietoa

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Hannu I. Heikkinen: p. +358 40 184 2176, s-posti: hannu.i.heikkinen@oulu.fi

Työsuhdemuoto Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.1.2024
Palkka TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Oulu
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2023/203
Julkaistu 04.05.2023
Haku päättyy 04.06.2023

Takaisin avoimiin työpaikkoihin